کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند:کتاب هایی که می خوانید و انسان هایی که ملاقات می کنید.

«مک لوهان»


پ.ن:اگه کتاب نخوانیم و افرادی را ملاقات نکنیم یا افرادی که ملاقات می کنیم مناسب نباشند زندگی ما بیهوده و بی کیفیت ویا بد کیفیت می شود.

منبع : یادداشت های مننقشه راه چیست؟
برچسب ها : کیفیت